آیا دوربین و میکروفون لب تاب بی اجازه ضبط می کنند؟

با توجه به این که در سال های اخیر، حملات سایبری، هک ها و سوء استفاده های اینترنتی بیشتر شده

ادامه