فرمت MP3 چیست؟

فرمت (Extension) فایل MP3 فرمتی است که طبق الگوریتم خاصی فایل‌ها و داده‌های صوتی (نه فایل‌های تصویری و ویدئوای) را

ادامه