Computer Name چیست؟ (و شرایط انتخاب آن)

Computer Name (نام کامپیوتر) اسمی است که برای شناسایی سیستم‌ها در یک شبکه به کار برده می‌شود. انتخاب کامپیوتر نیم

ادامه