نویسندگی در بایت گیت

Computer Name چیست؟ (و شرایط انتخاب آن)

Computer Name (نام کامپیوتر) اسمی است که برای شناسایی سیستم‌ها در یک شبکه به کار برده می‌شود. انتخاب کامپیوتر نیم

ادامه